Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
Dziś jest wtorek 11 grudnia 2018, imieniny: Damazego i Waldemara

dodano: 2018-01-09 15:06:02

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków komisji opiniującej oferty w otwartym  konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018

Burmistrz Suchania zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24  kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817  z późn. zm.)  do zgłaszania kandydatów na członków komisji opiniującej oferty w otwartym  konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018.

Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej rozpatrującej oferty należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska nr 72, 73-132 Suchań  pok.  nr 7  (sekretariat)  lub  drogą  pocztową  na  w/wym. adres w  terminie  do  dnia  

16 stycznia 2018r. do godz. 15.30.

Zgłoszenia, które wpłyną  do Urzędu Miejskiego po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria :

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie są wolontariuszami wykonującymi świadczenia na rzecz podmiotów ubiegających się o dotację,
 3. nie są członkami organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów podmiotów ubiegających się o dotację,
 4. nie są członkami podmiotów ubiegających się o dotację,
 5. nie pozostaję z żadnym wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnienie wątpliwości co do bezstronności,
 6. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo przekupstwa lub inne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i podmioty, które mają siedzibę w Gminie Suchań.

Zadaniem komisji konkursowej jest :

 1. Ocena merytoryczna i formalna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
 2. Przedstawienie propozycji podziału środków pomiędzy wybranymi oferentami na podstawie złożonych ofert.
 3. Przedstawienie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Suchania.

 

BURMISTRZ    

Stanisława Bodnar

Załączniki do pobrania:
Zgłoszenie

e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
2894200
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe