Miasto i Gmina Suchań

herb

Oficjalny serwis gminy

  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6
  • Pic 7
  • Pic 8
  • Pic 9
  • Pic 10
Dziś jest wtorek 26 marca 2019, imieniny: Teodora i Emanuela
XXVII Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2018-02-19 14:44:05

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie się  27 lutego 2018r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w Suchaniu.

Radni rozpatrzą następujące projekty uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

b) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r.

c) w sprawie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.

d) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,

e) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Suchań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania         

f) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego,

g) w sprawie podziału gminy Suchań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

h) w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą – Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu interwencyjno – motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie gminy Suchań,

j) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2018 roku,

k) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Suchań na lata 2018-2021,

l) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchań do Klastra Energii Odnawialny Chociwel,

ł) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,

m) w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

n) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018.

 

Przewodniczący Rady
Dariusz Kurant     

e-Urząd

Elektroniczna Wizytówka

Nasz kanał TV

Panoramy sferyczne
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez
Licznik
Odwiedziło nas:
3013358
osób
© 2011 Gmina Suchań.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie i obsługa techniczna ALFA TV
alfaCMS 3 - Strony Internetowe